Boží slovo o uzdravení

 • Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. (Iz 53,4)
 • On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jsme byli uzdraveni. (1P 2, 24)
 • Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady a štíry do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře. (Mk 16, 17-18)
 • Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. (Ž 91, 16)
 • Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží. (L 10,19)
 • A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. (Jk 5, 15)
 • Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete mít. (Mk 11,24)
 • Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. (Žd 13,8)
 • A následovaly jej velké zástupy a on je všechny uzdravil. (Mt 12,15)
 • Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. (3J 1,2)
 • On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. (Ž 103,3)
 • Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem. Ať nesejdou z tvých očí, střež je v hloubi svého srdce. Neboť jsou životem pro ty, kdo je nalézají, uzdravením pro celé jejich tělo. (Př 4, 20-22)
 • Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. (2Tm 1,7)
 • Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji. (Ex 15,26)
 • Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc. (Ex 23,25)
 • Neboť já Hospodin jsem se nezměnil. (Mal 3,6)